Oficjalny regulamin Portalu Modny Blog (znajdującego się pod adresem modnyblog.com).
Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed korzystaniem z niniejszego Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis modnyblog.com ma za zadanie prezentować informacje i materiały związane ze światem damskiej mody. Serwis umożliwia wymianę informacji oraz wyrażanie opinii między użytkownikami.
 2. Niniejszy regulamin ma za zadanie określić ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu z korzystaniem serwisu  modnyblog.com przed jego korzystaniem. Użytkownik w momencie korzystania z serwisu modnyblog.com  oświadcza i potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Co więcej, także akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

 • Usługodawca – osoby stanowiące zespół Redakcji Modny Blog publikujące Treści na Serwisie.
 • Serwis – witryna internetowa o charakterze platformy informatyczno-informacyjnej, utworzona i udostępniona w sieci Internet przez Usługodawcę. Serwis znajduje się pod adresem internetowym modny-blog.com. Modny-blog.com składa się z kompleksu usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników – w szczególności usługi udostępniania Treści,
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 13 lat. Taki Użytkownik musi posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy. Użytkownik niepełnoletni zobowiązany jest do przekazania zgody każdorazowo, gdy Usługodawca żąda o uzyskanie ww. zgody. Zgoda powinna być zawarta w formie pisemnej,
 • Treści – są treści redakcyjne dotyczące mody damskiej. W szczególności dotyczy to tekstów, opisów, plików multimedialnych, zdjęć, które są tworzone i udostępniane do Serwisu przez Usługodawcę. Wspomniane treści stanowią utwór według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,
 • Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. Urz. z dnia 9 września 2002 r. wraz z póź. zm., tj.),
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą opierające się na warunkach Regulaminu w której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług świadczonych w Serwisie,
 • Usługa – usługi elektroniczne w rozumieniu ww. Ustawy, zrealizowane na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu, które obejmują w szczególności:
  • (i) usługi informacyjne (umożliwiające dostęp do Treści serwisu),
  • (ii) usługi reklamowe i in., wspomagające korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
 • Komentarz – każda treść wprowadzona przez Użytkownika do  Serwisu dotycząca Treści udostępnianych przez niniejszy Serwis. treść komentarza jest zamieszczona przez Użytkownika w witrynie w polu pn. „Komentarze”,
 • Wtyczka – aplikacja umożliwiająca udostępnienie autoryzacji w Serwisie z użyciem zewnętrznych danych autoryzacyjnych. W szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczy platform takich jak Facebook czy Google+,
 • Regulamin – niniejszy dokument Serwisu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Umowa o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu. Może też być korzystania przez niego z przekierowania do stron internetowych Serwisu. Chwilą rozwiązania ww. Umowy jest moment zamknięcia strony internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w momencie postanowienia decyzji o zaprzestaniu udostępniania niniejszego Serwisu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z wspomnianego Serwisu jest bezpłatne.

REJESTRACJA

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja w Serwisie jest udostępniona przy pomocy Wtyczki.
 3. Komentarze opatrywane będą nazwą Użytkownika wskazaną przez niego w serwisie internetowym – z wykorzystaniem Wtyczki, gdy wystąpiła rejestracja do Serwisu. Dotyczy to również przy pomocy platformy Facebook lub Google+.
 4. Użytkownik, korzystający z Wtyczki, celem rejestracji wyraża zgodę na pobranie przez Serwis informacji z Wtyczki.
 5. Użytkownik, korzystający z opcji rejestracji oświadcza, iż znany mu jest fakt, że Komentarze zamieszczane przez niego w Serwisie mogą być udostępniane w serwisach internetowych. Oświadcza też, że jest udostępniane za pomocą których nastąpiła rejestracja z użyciem Wtyczki. Zgadza się także na zasady określane w regulaminach tych serwisów.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym polskim prawem oraz z Regulaminem.
 2. Zakazane jest, pod każdym warunkiem, korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest zamieszczanie w ramach Komentarzy treści bezprawnych. W szczególności dotyczących:
  • treści popierających radykalne poglądy lub postawy społeczne, w tym mające charakter dyskryminacji rasowej, etnicznej, płciowej, wyznaniowej itp.,
  • treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,
  • treści powszechnie uznanych w normach społecznych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  • treści propagujących używanie narkotyków, bądź niedopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej środków odurzających, propagujących spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
  • treści pornograficznych,
  • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich.
 4. Usługa dodawania Komentarzy, dostępna po dokonaniu rejestracji, ma na celu wymianę informacji i opinii między Użytkownikami w niniejszym Serwisie.
 5. Usługodawca nie zleca przygotowywania Komentarzy, ani nie ma wpływu na ich treść. Usługodawca nie dokonuje analizy redakcyjnej lub autoryzacji przed publikacyjnej Komentarzy. Usługodawca jedynie zapisuje Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia Komentarzy dodanych przez Użytkownika naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników. W szczególności dot. to: zbierania, przetwarzania, a także rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich bezpośredniej zgody.
 8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność zarówno za wprowadzane przez siebie Komentarze, jak i szkodę powstałą w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. Szkody te są wskazane w ust. 1-3 oraz ust. 8.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis (w tym układ stron i podstron, opublikowanych Treści, grafika komputerowa) stanowi przedmiot ochrony w rozumieniu polskiego prawa autorskiego.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 3. Serwis zawiera chronione prawem autorskim Treści.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i zamieszczanych w nim Treści przysługują Usługodawcy.
 5. Korzystanie z Serwisu, w tym z udostępnianych Treści, nie upoważnia Użytkownika do jakiegokolwiek wykorzystywania Treści i nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Treści.
 6. W szczególności zabronione jest: kopiowanie, modyfikowanie, dalsze rozpowszechnianie i/lub transmitowanie elektronicznie Treści Serwisu. Jakikolwiek inny sposób niż wyżej opisany bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy również jest zabroniony.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu, niezależne od niej, w szczególności leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Komentarze Użytkowników Serwisu – w tym Usługodawca nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacyjnej,
 • Autentyczność informacji oraz danych podawanych przez Użytkowników umieszczonych w polu „Komentarze”, szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie – takimi jak: przejęcie tajnych haseł przez osoby postronne; włamania do systemu oraz zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika;
 • Mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców serwisów niż Serwis modnyblog.com (w tym portalu Facebook i Google+ oraz podobnych, w ramach których następuje rejestracja za pomocą Wtyczki) – Użytkownik korzysta z ich funkcjonalności zgodnie z regulaminami tych serwisów.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu rozbudowy lub konserwacji,
 • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu modnyblog.com bez podania uprzednio przyczyn do Użytkowników,
 • zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu – bez uprzedniego publikowania informacji do Użytkowników,
 • do zablokowania danemu Użytkownikowi, bądź grupie Użytkowników, dostępu dodawania Komentarzy lub korzystania z Serwisu na czas  bliżej nieokreślony. W szczególności ma to zastosowanie w przypadku wielokrotnego,  świadomego bądź celowego rażącego naruszania Regulaminu; utrudniania pracy obsłudze Serwis; korzystania z niego innym Użytkownikom za pośrednictwem mechanizmów  informatycznych,
 • usunięcia Komentarzy na ww. zasadach Regulaminu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie pełne prawo do korzystania z Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Usługodawca przetwarzający dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami polskiego prawa. W tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ww. Ustawy.
 2. W ramach rejestracji do Serwisu i w celu korzystania z Usługi dodawania Komentarzy Użytkownik korzystający z Wtyczki wyraża zgodę na pobranie informacji z Wtyczki oraz przez niniejszy Serwis.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w Serwisie w celu realizacji Usług, w zakresie wskazanym postanowieniami Regulaminu w tym w szczególności przesyłania informacji handlowych — za uprzednią i odrębną zgodą Użytkownika.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:

– wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę,

– do poprawiania swoich danych osobowych,

– do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych Użytkownika.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu danych Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne, mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, głównie przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwie sądy znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn Użytkownikom.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadkach zmiany przepisów lub ze względów technicznych lub technologicznych.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: redakcja@modny-blog.com.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 roku.